Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden


van EuropeSecurity B.V. gevestigd, Nordhornsestraat 62 te Denekamp

Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren  van goederen en het verrichten van werkzaamheden.

1.2  Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd.

1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever worden standaard afgewezen, tenzij ze door ons schriftelijk worden geaccepteerd.


Aanbiedingen

2.1a.  Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.

b.  Vermelde maten, afbeeldingen,  tekeningen, kwaliteit, hoeveelheid en technische specificaties moeten worden beschouwd als bij benadering aangegeven.

2.2a.  Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief B.T.W.

b.  Indien het B.T.W.-nummer  van de opdrachtgever niet bekend is en ook niet bekend wordt gemaakt,  nadat door ons daarom expliciet is verzocht, behouden wij ons recht voor, B.T.W. in rekening te brengen.

2..3  Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

2.4a. De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer in één of meer van deze   kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering een niet voorzienbare verhoging optreedt, hebben wij het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.

b.  Facturering geschiedt steeds tegen de prijs op het moment van aflevering.

2..5 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de euro tegen de buitenlandse valuta, waarin wij de goederen hebben gekocht.

2.6a. Onze aanbiedingen, tekeningen, afbeeldingen, drukwerken, monster en modellen mogen niet aan derden ter inzage gegeven of afgestaan worden.

b. Monsters en modellen blijven ons eigendom, dienen ons compleet en in goede staat te worden teruggezonden. Dit geldt tevens voor tekeningen in offerte stadium.


Verzending, levering en risico

3.1  Alle leveringen geschieden franco aan het door opdrachtgever opgegeven adres in Nederland, tenzij anders overeengekomen.

3.2  De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

3.3  Ongeacht de overeengekomen wijze van levering, zijn alle te leveren goeder op het moment van verlaten van ons magazijn steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs wanneer voor de zending door vervoerders de verklaring op de vrachtbrief wordt verlangt, dat alle schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender is. 

3.4  In het geval “ter plaatse van bestemming geïnstalleerd” te leveren goederen bij opstelling niet dadelijk kunnen worden geïnstalleerd, hebben wij het recht 90% van het met het overeenkomst gemoeide bedrag te factureren, waarna de resterende 10% wordt gefactureerd na installatie of bij niet-uitvoering daarvan buiten onze schuld, uiterlijk na 3 maanden na de eerste levering.

3.5  Het in het vorige lid van dit artikel genoemde recht bestaat tevens, indien goederen na gereedkomen niet binnen de gestelde levering worden afgenomen, dan wel buiten onze schuld niet binnen de gestelde tijd kunnen worden geïnstalleerd.

3.6 Indien goederen niet op tijd worden afgenomen, komen deze na het verstrijken van de overeengekomen levertijd voor rekening van de opdrachtgever en hebben wij het recht om opslagkosten in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.7 De op grond van dit artikel te verzenden facturen, dienen binnen de gebruikelijke, in artikel 7 van deze voorwaarden vermelde termijn te worden voldaan.


Constructies, maten en gewichten

4.1  Eventueel geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste onderschikte wijziging in constructie of onder delen blijven voorbehouden.

4.2 Opgegeven gewichten worden steeds zo nauwkeurig mogelijk geschat, maar een dergelijke opgave is nimmer bindend.


Montage

5.1  Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren goederen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever en vallen buiten onze verantwoordelijkheid, tenzij anders overeengekomen.

5.2 De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat;

a. Ons personeel na aankomst direct kan aanvangen en voorts in de gelegenheid is de werkzaamheden binnen de normale werkuren te verrichten, dan wel buiten de normale werkuren, voor zover dat noodzakelijk mocht blijken te zijn;

b. De toegangswegen tot de plaats van montage geschikt zijn voor transport;

c. De nodige afsluitbare plaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen aanwezig is;

d.  De nodige en gebruikelijke hulp- en bedrijfsmaterialen (elektriciteit en verlichting daaronder begrepen) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking zijn;

e.  Alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en

f.  Vooruitlopend op en tijdens de installatie gezonden goederen op de juiste plaats aanwezig zijn.

5.3  Bij vertraging van de installatie, veroorzaakt door het niet voldoen door de opdrachtgever aan de verplichtingen als in het vorige   lid van dit artikel bedoeld, wordt de overeengekomen levertijd met de duur van die vertraging verlengd.

5.4  Kosten van noodzakelijk overwerken van de monteurs worden extra en tegen de daarvoor geldende tarieven doorberekend.

5.5 Alle extra kosten, veroorzaakt door vertraging in de aflevering ten gevolge van oorzaken buiten onze schuld, komen voor de rekening van onze opdrachtgever.


Overmacht

6.1  Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

6.2  In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is inbegrepen in het vermelde lid 1, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand of andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

6.3 Bij overmacht hebben wij de keuze om de termijn van de levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in elke vorm dan ook gehouden zijn van voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Betaling

7.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

7.2a.  Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.

b.  Bedragen boven de €1000 worden in drie termijnen gefactureerd: 40% bij opdracht, 30% bij aanvang en 30% bij oplevering. 

c.  Indien betaling van een voorschot wordt geweigerd of nagelaten, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever hierdoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

7. 3  Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1,5% per maand vanaf de vervaldag.

7.4  Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

7.5  De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag.

7.6 Bij storneren van de abonnementskosten of een factuur brengt EuropeSecurity B.V.  € 4,- storneringskosten in rekening. Deze kosten worden bij de eerst volgende factuur verwerkt. 


Eigendomsvoorbehoud

8.1 Na aflevering blijven de geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen,   voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

8.2 De opdrachtgever verplicht zich reeds nu als   dan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem weg te halen.


Garantie

9.1  Tenzij anders overeengekomen geldt voor de door ons geleverde goederen een garantietermijn van 12 maanden. Wanneer de door onze leveranciers vastgestelde garantietermijn langer is, nemen wij deze over exclusief het noodzakelijke uurloon van de reparatie en/of de vervanging.

9.2  Wij staan in voor deugdelijkheid van de door ons verrichte werkzaamheden gedurende een periode van 12 maanden na levering, mits de opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij aflevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking, dan wel bewerking of slecht materiaal.

9.3  De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan de geleverde binnen kantoortijden zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorg dragen.

9.4 Het nakomen van de garantieverplichtingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding;  elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.5  Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval;

a.  er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd;

b.  er andere, niet door ons geleverde onderdelen zij gebruikt;

c.  het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden;

d. het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.


Aansprakelijkheid

10.1  Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet en grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2  Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

10.3  Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met onderschikte leden van ons personeel.

10.4 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.


Reclamaties

11.1 Reclamaties dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van werkzaamheden, dan wel binnen éénzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.

11.2  Reclamaties dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.

11.3 Indien de in lid 1 genoemde termijn wordt overschreden, dan wel door ons geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reclamatie.


Annulering

12.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook, behouden wij het recht nakoming te eisen. 

12.2 Indien wij  de annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.


Opschorting en ontbinding

13.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede het geval van faillissement is surséance van betaling en de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

13.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.


Onderhoud/abonnementen

14.1 Onderhoud aan het systeem geschiedt 1x per jaar. Het abonnementsgeld moet worden voldaan aan het begin van elk jaar. Indien men de factuur niet voldoet binnen de genoemde termijn vervalt elk recht op onderhoud en de daaruit voortvloeien   consequenties zoals het niet goed functioneren van het systeem.

14.2 Indien er een CCV/Borg Kiwa/NCP opleverbewijs of een certificaat wordt afgegeven is men verplicht onderhoud aan het systeem te laten uitvoeren. Gebeurt dit niet vervalt de geldigheid van de documenten en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.


Toepasselijk recht/geschillen

15.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2  Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voorzover krachtens de betreffende wettelijke  bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, dan wel de plaats van vestiging van onze opdrachtgever.